Sluiten
Terug

Vraag & Antwoord

Veelgestelde vragen

AOW

Wat is AOW?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. De AOW zorgt voor een levenslang maandelijks inkomen vanaf het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Iedereen die in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt, heeft recht op een AOW-uitkering.

Hoeveel AOW krijg ik?

De hoogte van de AOW wordt elk jaar door de overheid vastgesteld. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) staan de huidige AOW-bedragen. De hoogte van de AOW is niet afhankelijk van uw salaris, maar wel van uw burgerlijke staat en het aantal jaren dat u in Nederland woont en/of werkt. In de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-gerechtigde leeftijd, bouwt u jaarlijks 2% op van een volledige AOW-uitkering. Hebt u gedurende uw loopbaan een periode in het buitenland gewoond, dan is de hoogte van uw AOW-uitkering mogelijk lager.

Wanneer krijg ik een AOW-uitkering?

De AOW-leeftijd ligt in 2017 op 65 jaar en 9 maanden en stijgt in 2018 naar 66 jaar. In 2021  is de AOW-leeftijd gestegen naar 67 jaar. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting: stijgt de gemiddelde levensverwachting, dan stijgt ook de AOW-leeftijd en krijgen we dus later een AOW-uitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien wat uw AOW-leeftijd is.

Waarom wordt de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd?

De AOW heeft een bijzonder principe: de mensen die nu werken betalen de AOW-uitkering van diegenen die nu een uitkering krijgen. Dit principe werkt prima als de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal AOW-gerechtigden stabiel is. Maar dat is niet meer zo. Er zijn steeds meer ouderen en bovendien worden we gemiddeld steeds ouder. Bij de invoering van de AOW maakten 750.000 ouderen gebruik van deze voorziening, inmiddels zijn dat er ruim 3 miljoen. De verwachting is dat het aantal 65-plussers zal doorgroeien tot ruim 4,4 miljoen in 2040. In 1957 stonden tegenover elke AOW-gerechtigde ruim zes mensen die werkten. In 2040 zouden dat er één op twee zijn. Daardoor staat de AOW in de huidige vorm onder druk.

 

Pensioen bij Chemours

Ik ben kort geleden in dienst getreden bij Chemours. Ben ik nu automatisch deelnemer aan de pensioenregeling?

Iedere nieuwe medewerker van Chemours wordt door de werkgever aangemeld bij Pensioenfonds Chemours. Vanaf 21-jarige leeftijd start de opbouw van pensioen.

Kan ik ervoor kiezen niet deel te nemen aan de pensioenregeling?

Nee. Ieder werknemer van Chemours in Nederland neemt vanaf 21-jarige leeftijd verplicht deel aan de pensioenregeling. Er zijn geen mogelijkheden van het pensioenreglement af te wijken.

Wanneer ontvang ik een overzicht van mijn opgebouwde pensioenaanspraken?

Pensioenfonds Chemours stuurt u ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat het reeds door u opgebouwde pensioen en het te bereiken pensioen indien u tot aan de pensioendatum in dienst blijft bij Chemours. U ontvangt het UPO per post op uw huisadres.

Heb ik een pensioengat?

In een aantal gevallen ontstaat een “pensioengat”. Of dat een probleem is, hangt uiteraard af van de hoogte van het pensioengat. Een aantal zaken beïnvloedt de mate waarin een pensioengat ontstaat. De belangrijkste zijn:

  • een echtscheiding;
  • het aantal verschillende werkgevers (en pensioenregelingen) dat u hebt gehad
  • het aantal jaar dat u pensioen hebt opgebouwd op het moment van pensioneren;
  • uw carrière-pad;
  • de mate waarin u parttime hebt gewerkt;
  • en uiteraard de vraag of u zelf spaart voor uw oude dag.

Eerder of later stoppen met werken

Wat zijn de gevolgen van eerder of later stoppen met werken?

In iedere pensioenregeling is een reglementaire pensioendatum opgenomen. Ook in uw regeling bij Chemours. U kunt echter uw pensioen eerder laten ingaan Eerder stoppen met werken heeft uiteraard wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioeninkomen. Stopt u eerder met werken, dan moet u met minder pensioeninkomen genoegen nemen.

Nabestaandenpensioen

Heb ik recht op nabestaandenpensioen?

Ja, nabestaandenpensioen is een inkomensverzekering die binnen de pensioenregeling is opgenomen. Uw nabestaanden (partner en eventuele kinderen) hebben onder bepaalde voorwaarden recht op dit pensioen.

Moeten mijn nabestaanden actie ondernemen als ik overlijd?

Wanneer u als inwoner van Nederland komt te overlijden, dan ontvangt het pensioenfonds automatisch bericht. Het pensioenfonds zal zo spoedig mogelijk het eventuele partner- en wezenpensioen uitkeren.

Als u geen inwoner van Nederland bent, moeten de nabestaanden zelf contact opnemen met het pensioenfonds.

Waardeoverdracht

Ik ben onlangs bij Chemours gaan werken. Moet ik opschieten met de aanvraag van waardeoverdracht?

Er bestaat sinds 8 juli 1994 een wettelijk recht op waardeoverdracht bij verandering van werkgever. Bij een baanwissel voor 2015 gold een wettelijke termijn van 6 maanden waarbinnen de aanvraag moest zijn ingediend. Bij een baanwissel na 1 januari 2015 is deze wettelijke termijn van 6 maanden komen te vervallen. Het is overigens wel verstandig om de aanvraag spoedig bij pensioenfonds Chemours in te dienen (zie hierover later meer).

Kan ik de pensioenaanspraken die ik bij al mijn vorige werkgevers heb opgebouwd, overdragen naar Stichting Pensioenfonds Chemours?

Als u vóór 8 juli 1994 van werkgever bent veranderd, dan zijn  Pensioenfonds Chemours en de oude pensioenuitvoerder(s) niet verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht.

Hoe vraag ik waardeoverdracht aan?

Neem contact op met onze pensioenuitvoerder. Na het invullen van een formulier neemt het fonds contact op met de pensioenuitvoerder van uw vorige werkgever. Later ontvangt u een voorstel (offerte) van het pensioenfonds voor de waardeoverdracht van uw oude pensioen in de pensioenregeling van Chemours. Pas daarna hoeft u te beslissen of u wel of geen waardeoverdracht wilt laten plaatsvinden.

Hoe vind ik mijn vroegere pensioenuitvoer(s) terug?

Als u een bewijs of opgave van de aanspraken hebt, bel dan de Informatiedesk van De Nederlandsche Bank (DNB) voor namen, adressen en telefoonnummers van bestaande pensioenfondsen en/of verzekeringsmaatschappijen. De Informatiedesk is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon 0800 020 10 68 (gratis).

Hebt u geen bewijs of opgave van de aanspraken, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk van de Stichting Pensioenregister. Zij helpen u te achterhalen bij welk pensioenfonds u verdere informatie kunt inwinnen over eventueel opgebouwd pensioen. De Servicedesk is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer (020) 751 28 70.

Ik verander binnenkort van werkgever. Kan ik mijn opgebouwde pensioenaanspraken overdragen naar de pensioenuitvoerder van mijn nieuwe werkgever?

Dat kan. De aanvraag daarvoor moet u indienen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Meest gestelde vragen omtrent de liquidatie van het pensioenfonds

Houden jullie ook de heffingen in voor de Belastingdienst, zodat ik niet achteraf met de fiscus hoef te verrekenen?

Ja, wij zullen bij de uitkering rekening houden met belastingheffing. Dit gebeurt aan de hand van de uitkeringsbedragen die bij ons in de administratie bekend zijn. U hoeft dus niet achteraf belasting te betalen over uw totale uitkering

Welke overzichten krijg ik van Nationale-Nederlanden die ik voor mijn belastingaangifte kan gebruiken?

Ieder jaar ontvangt u een jaaropgave met ‘bruto uitgekeerd’, ‘ingehouden loonheffing’, ‘bijdrage zorgverzekeringswet’ en ‘Premie WLZ’

Krijgen we ook een nieuw pensioenreglement?

Nee, er komt geen nieuw pensioenreglement. Het laatste pensioenreglement van het pensioenfonds blijft van kracht. Er komt vanuit het pensioenfonds nog wel een addendum  waarin de overgang naar Nationale-Nederlanden beschreven wordt. Hierin staan ook de definitieve indexatiepercentages (inhaal en toekomst) vermeld

Kan het bedrag van indexatie nog hoger worden in de toekomst?

Nee, het afgesproken en vastgelegde indexatiepercentage is definitief. Het wordt niet meer hoger of lager. Het risico voor langer leven ligt bij Nationale-Nederlanden en het voordeel van korter leven ook

Wat als ik nog andere lijfrente- en/of pensioenuitkeringen van Nationale-Nederlanden ontvang?

Lijfrentes worden afzonderlijk uitgekeerd. Andere pensioenuitkeringen worden samengevoegd tot één netto uitkering. Hierdoor ontvangt u mogelijk een ander bedrag dan vanuit het pensioenfonds.

In de uitleg is gezegd dat er voor het bepalen van de inhaal-indexatie rekening is gehouden met ieders individuele pensioenopbouw. Bij veel mensen staat op het overzicht onterecht de datum 1-1-2006 i.p.v. de oorspronkelijke startdatum. Wat betekent dit voor de inhaal-indexatie?

Het probleem met de verkeerde datum is bekend. Helaas is het niet mogelijk om dit te corrigeren op de overzichten. Bij het bepalen van de inhaal-indexatie is echter rekening gehouden met ieders juiste startdatum. Die datum is namelijk wel bekend

Krijgen we nog steeds jaarlijks een UPO?

Iedereen ontvangt nog een laatste UPO van RiskCo. Hierna ontvangt u uw UPO’s van Nationale-Nederlanden.

Zijn er nog kosten die invloed hebben op de pensioenen?

In de gemaakte afspraak tussen het pensioenfonds en Nationale-Nederlanden is rekening gehouden met alle kosten. Er worden dus geen extra kosten in rekening gebracht op de (uit te keren) pensioenen

Hoe dekt Nationale-Nederlanden de lage rente en het feit dat mensen langer leven af? Bijvoorbeeld door gebruik te maken van Amerikaanse herverzekeraars?

Nationale-Nederlanden is verplicht om aanzienlijke buffers aan te houden. Er wordt nu geen gebruik gemaakt van herverzekeraars. Of dit in de toekomst zo zal blijven, is nu niet te zeggen

Hoe is de bereikbaarheid van Nationale-Nederlanden? Nu kunnen we rechtstreeks contact opnemen het pensioenfonds.

Bij Nationale-Nederlanden kan iedereen met vragen terecht bij onze deskundige Klantenservice Pensioen. Medewerkers worden gebriefd over de pensioenregeling, het tijdstip van verzending en de inhoud van de communicatie die u ontvangt. Op die manier zijn zij voorbereid op uw vragen

Is de overeenkomst van Pensioenfonds Chemours uniek?

Nee, Nationale-Nederlanden heeft in het verleden meer van dit soort overnames gedaan. Wij hebben hier dus ervaring mee

Wat zijn de verschillen tussen een pensioenfonds en een pensioenverzekeraar?

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zijn beide pensioenuitvoerders. Ze staan onder strikt toezicht van DNB en AFM. De verschillen zitten vooral in de wijze waarop pensioenaanspraken worden gegarandeerd. Pensioenfondsen hebben de mogelijkheid om pensioenen te verlagen als er te weinig middelen beschikbaar zijn. Bij een pensioenverzekeraar zijn pensioenen gegarandeerd. Uw aanspraken kunnen dus niet worden verlaagd. Om deze garantie te kunnen nakomen moet een pensioenverzekeraar aanzienlijke buffers aanhouden

Hoe is het besluitvormingsproces verlopen?

Aan het besluit om over te gaan naar Nationale-Nederlanden is een intensief traject voorafgegaan. De belanghebbenden zijn hierin betrokken. Adviseurs en de toezichthouder DNB zijn geraadpleegd. Vervolgens is weloverwogen besloten tot overgang.