Sluiten
Terug

Privacy

Privacy

Privacy en het gebruik van uw gegevens

 

Om de pensioenovereenkomst uit te voeren hebben we gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld waar u woont en of u samenwoont, hoeveel salaris u ontvangt en wat uw rekeningnummer is. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken we. Dit heet “verwerken”.

 

Wij vinden uw privacy belangrijk. Uw gegevens behoren daarom bij ons veilig te zijn. Ook horen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Daarom hebben wij afspraken gemaakt en deze vastgelegd. Deze afspraken staan hieronder vermeld. Wilt u meer weten? Download dan het “Beleid bescherming persoonsgegevens” en/of het “Informatiebeveiligingsbeleid”. Hierin staat het beleid van het fonds nader uitgewerkt.

 

Van wie worden gegevens verwerkt?

Wij verwerken gegevens van alle deelnemers in het fonds (actieven, slapers en pensioengerechtigden). Daarnaast worden gegevens verwerkt van medewerkers van de pensioen- en uitkeringsadministratie, bestuursleden, iedereen die voor ons werkt maar ook van iedereen waar wij contact mee hebben door middel van een telefoontje, mail of opgave voor de nieuwsbrief op de website. Deze gegevens kunnen direct van u komen maar ook van uw werkgever, UWV of de gemeente.

 

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Het pensioenfonds verzamelt en verwerkt (uw) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het berekenen en vaststellen van uw pensioenaanspraken.
 • Het registreren en controleren van uw opgebouwde pensioenaanspraken.
 • Het bijhouden van een actueel adresbestand voor het aanschrijven bij pensionering en het versturen van relevante informatie (verzoeken), o.a. UPO, pensioenkrant, toeslagbrief, ADV.
 • Controle van actuele arbeidsongeschiktheid voor de uitvoering van de premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.
 • Berekenen en vaststellen van pensioenopbouw voor uw nabestaanden
 • Verwerken verevening en conversie van pensioenrechten bij einde relatie
 • Bepalen recht op wezenpensioen
 • Het uitkeren van pensioen

 

Grondslag van gegevensverwerking

Het pensioenfonds verwerkt uw gegevens op basis van uw arbeidsovereenkomst met Chemours Netherlands BV of zijn rechtsvoorgangers. In de arbeidsovereenkomst is aangegeven dat u deelneemt aan de pensioenregeling van de werkgever. Voor de uitvoering hiervan is het noodzakelijk dat het fonds gegevens verzamelt en verwerkt. Na het einde van het dienstverband is er op grond van het pensioenreglement recht van een aanspraak op een pensioenuitkering jegens het fonds.

 

Welke gegevens van u worden verwerkt?

Uw gegevens zijn primair afkomstig van de werkgever en gebaseerd op de informatie die u aan de werkgever heeft verstrekt aangevuld met gegevens die de werkgever heeft vastgelegd. Het is ook mogelijk dat wij u zelf vragen gegevens aan te leveren. Hierbij kunt u denken aan een kopie van een samenlevingsovereenkomst, een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn), studieverklaring etc… .

Het pensioenfonds verwerkt in ieder geval de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geboorte- en Overlijdensdatum
 • Geslacht
 • Gegevens over relaties: partner, eventuele partners(s) en eventuele kinderen
 • Gegevens over dienstverbanden bij aangesloten werkgever, inclusief soort dienstverband, salarisgegevens, onregelmatigheidstoeslag en deeltijdfactoren
 • Gegevens over vrijwillige voortzetting van de pensioendeelneming
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid, inclusief WIA- en WAO-uitkeringen
 • Gegevens over in- en uitgaande waardeoverdracht
 • Gegevens over Extra Pensioen
 • Ingangs- en einddatum van pensioen of uitkering

 

Aan welke instanties worden gegevens verstrekt?

Met inachtneming van de wettelijke vereisten worden voor de uitvoering van uw pensioen gegevens verstrekt aan onderstaande derden:

 • RiskCo B.V. (Pensioenuitvoerder)
 • Banken (Pensioenbetaling)
 • Belastingdiensten
 • De Nederlandsche Bank
 • De wettelijke vertegenwoordiger van deelnemers
 • De adviserend actuaris
 • Certificerend actuaris
 • Externe accountant
 • Instellingen waar de deelnemer werkzaam is (geweest)
 • UWV

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Het pensioenfonds bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval gedurende de overeenkomst of zo lang als de gegevens nodig zijn voor de eerder genoemde doelstellingen.

 

Beveiliging van uw gegevens

Het pensioenfonds heeft adequate organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast.

 

Heeft u nog vragen?

RiskCo Administrations B.V.

Postbus 12079

1100 AB  AMSTERDAM

Pensioenfonds.chemours@RiskCoAdministrations.com

+31 (0)20 – 430 53 06

Informatiebeveiligingsbeleid.pdf

Beleid-bescherming-persoonsgegevens.pdf