Sluiten
Terug

Missie, visie, strategie

Missie, visie, strategie

Missie

Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland i.l. (het pensioenfonds) wil uitvoering geven aan de pensioenregelingen die de werkgever, Chemours Netherlands B.V., is overeengekomen met haar (gewezen) werknemers en pensioengerechtigden. De uitvoering van de pensioenregelingen dient integer, transparant, maatschappelijk verantwoord en kostenefficiënt te gebeuren. Het doel is een betrouwbaar pensioenfonds te zijn dat de financiële verplichtingen en ambities, evenwichtig tussen generaties, gedurende het bestaan van het pensioenfonds waar kan maken.

 

Visie

Binnen de wettelijke kaders streeft het pensioenfonds ernaar uitdagingen en ontwikkelingen adequaat het hoofd te bieden waardoor de regelingen overeenkomstig de toezeggingen toekomstbestendig uitgevoerd kunnen worden. Het afleggen van verantwoording en duidelijke communicatie naar alle belanghebbenden staan centraal, ten einde betrokkenheid, pensioenbewustzijn en het helder krijgen van verwachtingen te realiseren. Het beleidskader is robuust en evenwichtig en ligt binnen het risicoprofiel van het pensioenfonds. Het pensioenfonds streeft ernaar de koopkracht van de rechten van (gewezen) deelnemers binnen de kaders van de regelingen in stand te houden.

Het pensioenfonds ziet (voor zichzelf) geen bestaansrecht op de middellange termijn (2-3 jaar) en streeft in dit kader naar een overdracht van opgebouwde rechten en bezittingen aan één of meerdere betrouwbare en stabiele pensioenuitvoerders. Hierbij is de pensioenbelofte aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden leidend. De werkgever, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden worden in dit proces betrokken.

 

Strategie

Teneinde de Missie en Visie te realiseren is er sprake van robuust, transparant en consequent beleid op het gebied van:

  • Beleggingen, rekening houdend met de risicobereidheid van de betrokkenen
  • Adequaat managen van de aan de uitvoering verbonden risico’s
  • Goed pensioenfondsbestuur door deskundigheid (geschiktheid) van bestuursleden op peil te houden en het functioneren regelmatig te evalueren
  • Regelmatige evaluatie van alle dienstverleners ten einde de kwaliteit hiervan te borgen
  • Inzet van doelmatige communicatiemiddelen waardoor alle belanghebbenden op een voor hen aansprekende en begrijpelijke wijze worden ingelicht over de werkwijze en uitvoering van de pensioenregeling door het pensioenfonds, waardoor zij afdoende actie kunnen ondernemen als dit nodig blijkt
  • Beheersing van uitvoerings- en beleggingskosten
  • Samenwerking met sponsor, adviseurs en uitvoerende partijen op het gebied van vermogensbeheer en pensioenuitvoering
  • Consultatie en samenwerking met belanghebbenden bij selectie uitvoerder en overdracht van rechten en bezittingen
  • Opvolging van de Code Pensioenfondsen