Sluiten
Terug

Klokkenluiders- en incidentenregeling

Klokkenluiders- en incidentenregeling

Als pensioenfonds doe je er alles aan om het te voorkomen: misstanden, incidenten of onregelmatigheden. Maar mocht het zich voordoen, dan moet de persoon die er te goeder trouw melding van maakt, beschermd worden. Om dat zeker te stellen is het fonds wettelijk verplicht hiervoor een regeling te hebben.

De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële) misstanden, incidenten en/of onregelmatigheden en de afhandeling daarvan. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de verbonden persoon, de Melder, die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) misstanden.

Indien het belang van het fonds, van derden of de bescherming van de eigen positie van de verbonden persoon dit vraagt (bijvoorbeeld omdat hij vreest dat een melding nadelige gevolgen kan hebben voor zijn positie of indien aan een eerdere melding geen gevolg is gegeven), doet de verbonden persoon bij de Compliance officer melding van een misstand, incident of onregelmatigheid.

 

Nadere regelgeving

Door middel van deze regeling geeft het fonds uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet, het Besluit Financieel toetsingskader pensioenfondsen (Besluit FTK) en de Code Pensioenfondsen.

De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. Misstanden en incidenten kunnen een gevaar vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering. Het is van groot belang dat misstanden en incidenten kunnen worden gemeld en dat deze zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. In het Besluit FTK en de bijbehorende toelichting is dit nader uitgewerkt. Het Besluit FTK stelt dat pensioenfondsen een systematische analyse moeten maken van integriteitrisico’s en dat aan de hand van de analyse een integriteitsbeleid moet worden vastgesteld en uitvoering aan dit beleid dient te worden gegeven. De klokkenluiders- en incidentenregeling kunt u hieronder downloaden.

Download