Sluiten
Terug

Begrippenlijst

Begrippenlijst

Begrippen op alfabet

ANW

De Algemene Nabestaandenwet (ANW) is een wettelijke basisvoorziening bij overlijden voor de nabestaanden. Niet iedereen komt voor ANW in aanmerking, aangezien het afhankelijk is van de leeftijd, de gezinssituatie en het inkomen van de nabestaande. De ANW loopt tot de nabestaande de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of een samenlevingsverband aangaat. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 

AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen voor alle inwoners van Nederland die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. De hoogte van de AOW-uitkering is gekoppeld aan uw burgerlijke staat en aan het aantal jaren dat u in Nederland hebt gewoond en/of gewerkt. Meer hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is de instantie die de uitkering van de AOW verzorgt.

 

Banksparen

Banksparen is een mogelijkheid om zelf extra pensioen op te bouwen. Als uw fiscale ruimte (ook wel jaarruimte genoemd) dat toestaat, is de inleg aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ook betaalt u geen vermogensbelasting (“Box 3”) over uw bankspaarsaldo. Bij banksparen voor het pensioen betaalt u belasting over het tegoed op het moment dat u het laat uitbetalen.

 

Beleggingskeuzes en beleggingsprofiel

Medewerkers van Chemours die na 30 juni 2013 in dienst zijn gekomen, bouwen pensioen op in een beschikbare-premieregeling. Dat betekent dat Chemours elke maand een pensioenpremie stort op hun pensioenrekening bij NNIP (Nationale Nederlanden Investment Partners). Deze premies worden voor de medewerker belegd. Om de juiste beleggingswijze te kiezen, stelt de medewerker een beleggingsprofiel op. Dat kan via het webportaal van NNIP.

 

Beschikbare-premieregeling

Een beschikbare-premieregeling is een pensioenregeling waarbij de werkgever en de werknemer een vastgestelde maandelijkse pensioenpremie inleggen, die door (en op eigen risico van) de werknemer wordt belegd. Met het ontstane pensioenkapitaal moet de werknemer op de pensioendatum zelf een levenslang pensioen inkopen bij een verzekeraar naar keuze.

 

Bijzonder partnerpensioen

Dit is het partnerpensioen waar de eventuele ex-partner recht op heeft na de beëindiging van de relatie. Net als het ‘gewone’ partnerpensioen wordt het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd nadat de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde is overleden.

 

Deelnemer

Een deelnemer is een medewerker die deelneemt aan een pensioenregeling. Pensioenfonds Chemours i.l. regelt de pensioenen voor alle in Nederland werkzame medewerkers van Chemours.

 

Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Het wordt uitgedrukt in een percentage en geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle financiële verplichtingen op dat moment. Met ingang van 1 januari 2015 is de term “beleidsdekkingsgraad” geïntroduceerd. Dit is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse nominale dekkingsgraden.

 

Eindloonregeling

Een pensioen op basis van een eindloonregeling is gebaseerd op een percentage van de laatstverdiende pensioengrondslag. Tot 2016 was de pensioenregeling van Chemours gebaseerd op het eindloonstelsel.

 

Factor A

De factor A geeft aan hoe groot uw pensioenaangroei is geweest in een bepaald jaar. De Factor A staat vermeld op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks ontvangt van Pensioenfonds Chemours i.l. De factor A wordt gebruikt om te bepalen hoeveel premie u mag aftrekken voor de inkomstenbelasting, mocht u op eigen initiatief aanvullend pensioen willen opbouwen.

 

Franchise

De franchise is het bedrag dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. Vanaf de AOW-datum ontvangt u namelijk naast een pensioen van Pensioenfonds Chemours i.l. en eventuele andere pensioenen ook een AOW-uitkering. Met de AOW wordt een deel van uw inkomen voor later dus al geregeld vanuit de overheid. De hoogte van de franchise houdt dan ook verband met de hoogte van de AOW en wordt jaarlijks aangepast. Dat wat overblijft van uw pensioengevend salaris na aftrek van de franchise heet de ‘pensioengrondslag’. Over dit deel wordt pensioen opgebouwd en vindt vaststelling van de premie plaats.

 

Indexatie

De jaarlijkse verhoging van de pensioenen door het pensioenfonds wordt indexatie genoemd. Formeel wordt het ook wel aangeduid met toeslagverlening. De aanpassing gebeurt op basis van de stijging van het prijsniveau (inflatie). Doel van de indexatie is het behoud van koopkracht. Indexatie heeft geen betrekking op de medewerkers in de beschikbare-premieregeling.

 

Jaarruimte

Als een werknemer in een bepaald jaar volgens overheidsnormen (te) weinig pensioen opbouwt, mag onder voorwaarden aanvullend pensioen worden opgebouwd via bijvoorbeeld een lijfrente. De premie voor deze lijfrente is dan aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De hoogte van het bedrag heet de jaarruimte.

 

Levensloop

Vanaf 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Als u op 31 december 2011 € 3.000 of meer levenslooptegoed had opgebouwd, kon u doorgaan met deelname aan de regeling. Het opgebouwde levenslooptegoed kunt u inzetten om eerder te stoppen met werken of voor speciaal verlof tijdens uw loopbaan. Let op: tot uiterlijk op 31 december 2021 kan nog in de levensloopregeling worden ingelegd. Hierna wordt uw opgebouwde tegoed onder inhouding van belasting aan u uitgekeerd.

 

LifeCycle

Beleggen in een LifeCycle, betekent dat uw pensioenkapitaal gedeeltelijk wordt belegd in obligaties (weinig risico, beperkt verwacht rendement) en gedeeltelijk in aandelen (meer risico, hoger verwacht rendement). Naarmate u ouder wordt, wordt het risico automatisch afgebouwd. Als u jong bent, belegt u dus wat meer in aandelen. Als u ouder wordt, belegt u steeds meer in obligaties.

 

Lijfrente

Een voorziening die iemand vrijwillig (privé) bij een verzekeringsmaatschappij kan afsluiten, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen. De voorziening wordt opgebouwd doordat regelmatig premie betaald wordt of ineens een bedrag wordt gestort. Vanaf een bepaalde leeftijd worden door de verzekeringsmaatschappij periodieke uitkeringen verricht, zolang een persoon in leven is.

 

Middelloonregeling

In een middelloonregeling wordt ieder jaar een stukje pensioen opgebouwd, op basis van het salaris in dat jaar. De optelsom van de op deze manier jaarlijks opgebouwde pensioenen (plus eventuele jaarlijkse indexatie/ophoging van de pensioenen) bepaalt de hoogte van het uiteindelijke ouderdomspensioen.

 

Nabestaandenpensioen

Pensioenuitkering voor de eventuele partner en kinderen. Zie partner- en wezenpensioen.

 

Ouderdomspensioen

Periodieke uitkering vanaf de pensioendatum die wordt toegekend aan de (oud-)deelnemer aan de pensioenregeling. Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin de gepensioneerde overlijdt.

 

Partner

Op het moment van overlijden van de (oud-)medewerker erkent Stichting Pensioenfonds Chemours i.l. als partner:

• De echtgenoot/echtgenote van de (oud-)medewerker;

• De geregistreerde partner van de (oud-)medewerker;

• De partner met wie de (oud-)medewerker een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst had.

Bijkomende voorwaarde is dat het partnerschap moet zijn aangegaan vóór de pensioendatum.

 

Partnerpensioen

Dit is een periodieke uitkering aan de partner wanneer de (oud-)medewerker of gepensioneerde overlijdt. Op voorwaarde dat de nabestaande door het pensioenfonds als partner is erkend. Het partnerpensioen stopt wanneer de partner overlijdt.

 

Pensioenaanspraken

Het pensioen waar deelnemers vanaf pensionering recht op hebben.

 

Pensioendatum

Datum waarop het ouderdomspensioen conform het reglement ingaat. De daadwerkelijke pensioendatum die een werknemer kiest, kan op een ander moment liggen.

 

Pensioenpremie

Het bedrag dat de werkgever en/of de werknemer bijdragen aan de pensioenregeling. Bij Chemours betalen zowel de werknemer als de werkgever een deel van de premie

 

Pensioenreglement

Juridische tekst van de pensioenregeling. Hierin kunt u lezen hoe het pensioen precies wordt opgebouwd en berekend. Desgewenst kunt u het officiële pensioenreglement opvragen bij het pensioenfonds. U kunt het reglement ook hier downloaden.

 

Pensioenverevening

De verdeling van het ouderdomspensioen bij een scheiding. De ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk, het geregistreerd of door het pensioenfonds geaccepteerd partnerschap is opgebouwd. De ex-partner krijgt het pensioen pas nadat de deelnemer met pensioen gaat. Als de scheiding binnen twee jaar wordt aangemeld bij de pensioenuitvoerder, ontvangt de ex-partner de betalingen direct van de uitvoerder. Anders moet de ex-partner het aandeel zelf opeisen bij de deelnemer. Partijen kunnen van deze standaardverdeling overigens afwijken.

 

Ploegentoeslagpensioen

Medewerkers die in de ploegendienst werken, bouwen naast het ouderdomspensioen, ook pensioen op over de ploegentoeslag. Dit heet ploegentoeslagpensioen. Het ploegentoeslagpensioen wordt ieder jaar berekend op basis van uw ploegentoeslag (of formeel: de ploegentoeslaggrondslag).

 

Ploegentoeslaggrondslag

De ploegentoeslaggrondslag is gelijk aan 13,96 (12 maandsalarissen + 8% vakantietoeslag + 13e maand) maal de in het betreffende jaar voor u geldende maandelijkse ploegentoeslag.

 

Premievrije pensioenaanspraken

Indien het deelnemerschap aan een pensioenregeling eindigt, anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioenleeftijd, verkrijgt de oud-deelnemer een premievrije aanspraak (dus zonder dat daarvoor nog premie hoeft te worden betaald) op ouderdomspensioen, partner- en/of wezenpensioen.

 

Uitruilmogelijkheid

Het inwisselen van de ene pensioensoort voor de andere. Bijvoorbeeld het inleveren van partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen. Bij Chemours kan deze keuze voorafgaand aan de pensionering worden gemaakt.

 

Vervroeging van het ouderdomspensioen

U hebt de mogelijkheid uw ouderdomspensioen eerder dan op de reglementaire pensioenleeftijd te laten ingaan. Dit heet vervroeging. Bij vervroeging bouwt u geen pensioen meer op over de periode tot aan uw reglementaire pensioenleeftijd en gaat de pensioenuitkering eerder in en moet dus langer worden uitgekeerd. Vervroeging gaat dus altijd gepaard met een verlaging van de uitkering. Voor elke maand dat u eerder stopt met werken, is een factor vastgesteld waarmee uw pensioen wordt herrekend.

 

Vroegpensioen

Als u voor 2006 al bij DuPont, de voorloper van Chemours, (niet bij Genencor of daarvoor Gist-Brocades) werkzaam was, hebt u mogelijk ook vroegpensioen opgebouwd. Vroegpensioen is vóór 2006 opgebouwd, gedurende alle jaren dat u 42 jaar of ouder was. Vanaf 2006 wordt geen vroegpensioen meer opgebouwd. U behoudt natuurlijk wel recht op het eerder door u opgebouwde vroegpensioen. Het vroegpensioen wordt standaard uitgekeerd van uw 62e tot uw 65e, maar het kan ook worden uitgesteld. Ook kan het vroegpensioen op de pensioendatum worden omgezet in een levenslang ouderdomspensioen.

 

Waardeoverdracht

Het meenemen van het ‘oude’ pensioen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. De waarde van het bij de vorige werkgever opgebouwde pensioen wordt dan ondergebracht bij het pensioenfonds van de nieuwe werkgever. Pensioenfonds Chemours i.l. biedt hiervoor de mogelijkheden.

 

Wajong-uitkering

Wajong is een uitkering voor jonggehandicapten. De verzekering keert uit aan jonggehandicapten in Nederland, als zij voor hun zeventiende verjaardag arbeidsongeschikt zijn geworden, en dat op hun achttiende verjaardag nog steeds zijn. De verzekering geldt ook voor mensen die tussen hun achttiende en dertigste verjaardag arbeidsongeschikt zijn geworden tijdens een studie. De duur van de studie moet minimaal zes maanden zijn.

 

Wezenpensioen

Uitkering voor de kinderen van een medewerker die bij overlijden van de medewerker nog niet een bepaalde leeftijd hebben bereikt.

 

WIA

Het uitgangspunt van de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is werken naar vermogen. Maar de WIA biedt tevens een inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. De wet bestaat uit twee delen: de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).