Sluiten
Terug

Pensioen 123

Pensioen 123

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland 

In het Pensioen 1 -2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze beschikbare-premieregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Omdat alle pensioenfondsen in Nederland met Pensioen 1-2-3 werken, zijn de verschillende pensioenregelingen goed te vergelijken. Aangezien de middelloonregeling een gesloten regeling is, bestaat daar geen Pensioen 1-2-3 voor, maar wel een pensioenvergelijker. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer gedetailleerde informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Pensioenfonds Chemours.

 

Pensioen 1-2-3 Beschikbare-premieregeling (in dienst op of na 1 juli 2013)

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 1 afbeelding

Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Laag 2: Meer informatie

Via  uw werkgever neemt u deel in een pensioenregeling bij Pensioenfonds Chemours en krijgt u ouderdomspensioen als u met pensioen gaat. Ouderdomspensioen is, samen met de AOW, uw maandelijkse inkomen als u stopt met werken en met pensioen gaat. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Hoe hoog het ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum en hoeveel pensioen u hiervoor kunt kopen. U vindt een indicatie op  uw jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en een overzicht van uw totale pensioen opwww.mijnpensioenoverzicht.nl. De pensioenregeling waaraan u meedoet, noemen we een premieovereenkomst. De premie die gebruikt wordt voor de opbouw van uw pensioenkapitaal staat vast, hoe hoog het pensioenkapitaal wordt op uw pensioendatum is onzeker.

Voor de opbouw van uw pensioenkapitaal wordt premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De hoogte van deze premie is onder meer afhankelijk van uw salaris. De hoogte van het salaris is daarbij door de wetgever beperkt begrensd tot € 103.317. Boven dit inkomen kan geen pensioen worden opgebouwd in de pensioenregeling. Wel stelt de werkgever over het inkomen boven deze grens een compensatie beschikbaar die u kunt gebruiken voor extra pensioenopbouw. Zie het onderdeel ”Welke keuzes heeft u zelf” uit dit Pensioen1-2-3.

Laag 1 afbeelding

Partner- en wezenpensioen, verzekering

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

Laag 2: Meer informatie

Uw partner krijgt  een partnerpensioen als u overlijdt voor uw pensioendatum. Uw partner krijgt dit partnerpensioen zolang hij/zij  leeft en staat vermeld op uw jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO).

Wilt u dat uw partner ook pensioen krijgt als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan? Dat kan. U gebruikt daarvoor een deel van uw pensioenkapitaal. Hiermee koopt u een partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen na uw overlijden zolang uw partner leeft. Hoe hoog dit is, kunnen we nu niet zeggen. Kiest u hiervoor? Dan krijgt u wel een lager ouderdomspensioen. U hebt immers minder pensioenkapitaal over voor een ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u als u met pensioen gaat.

Soms krijgen nabestaanden een nabestaandenuitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw-uitkering). De nabestaande moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Meer informatie over deze Anw-uitkering vindt u op www.svb.nl.

Laag 1 afbeelding

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wat is er voor u geregeld als u arbeidsongeschikt raakt? Uw pensioenopbouw wordt voortgezet.

Laag 2: Meer informatie

Als u tijdens uw dienstverband  arbeidsongeschikt raakt volgens de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) dan bent u via het pensioenfonds verzekerd voor doorbetaling van de pensioenpremie voor de opbouw van ouderdomspensioen en eventueel ploegentoeslagpensioen. De opbouw van uw pensioen loopt dus door zonder dat u daarvoor premie hoeft te betalen. De premievrije pensioenopbouw vindt plaats naar rato van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent.

Laag 1 afbeelding

Pensioenreglement

In het reglement leest u wat u precies in onze pensioenregeling krijgt , zie www.chemourspensioenfonds.nl onder downloads.

Laag 2: Meer informatie

Het pensioenreglement geeft precies aan hoe uw pensioenregeling in elkaar steekt. U kunt daarin nalezen wat er wel en niet is geregeld in de Beschikbare premieregeling van Pensioenfonds Chemours. Klik door naar reglementen.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Laag 1 afbeelding

Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Ook voorziet uw pensioenregeling in een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt. Bovendien hoeft u dan zelf geen/of minder pensioenpremie te betalen terwijl uw pensioenopbouw wel gedeeltelijk doorloopt.

Hoe bouwt u pensioen op?

Laag 1 afbeelding

Drie soorten pensioen

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Pensioenfonds Chemours. U bouwt dit pensioen op via  uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Laag 2: Meer informatie

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt overigens alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW vindt u op www.svb.nl.

B. Pensioen via uw werkgever
Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van  uw werkgever ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. Pensioen dat u zelf regelt
Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.

Laag 1 afbeelding

Beschikbare premie

Uw bouwt pensioen op in een beschikbare premieregeling.

Laag 2: Meer informatie

Elke maand wordt er een premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De jaarlijkse premie is afhankelijk van uw leeftijd en wordt voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms- en /of partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.

Wij beleggen het geld dat op uw pensioenbeleggingsrekening staat. Bent u bijna 67 jaar? Dan kunt u weinig risico lopen met uw pensioen. Wij beleggen daarom steeds minder risicovol als uw pensioendatum dichterbij komt. Dit noemen wij beleggen volgens een life cycle. Wilt u een andere keuze maken qua beleggingen? Dan is het belangrijk dat wij weten hoeveel risico u wilt lopen met uw beleggingen. Daarom vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden. Hiermee bepalen wij uw risicoprofiel. U leest meer over hoogte van de premie en de beleggingsmogelijkheden op www.chemourspensioenfonds.nl.

Laag 1 afbeelding

Premieverdeling waarbij deelnemer en werkgever beide bijdragen

Een deel van de pensioenpremie betaalt  de werkgever en een deel betaalt u zelf.

Laag 2: Meer informatie

Uw werkgever betaalt de beschikbare premie voor uw pensioenopbouw. U draagt hieraan bij door de betaling van een werknemersbijdrage. Dit wordt ingehouden op uw salaris. De hoogte van de totale beschikbare premie hangt af van uw pensioengrondslag en leeftijd. De hoogte van uw eigen bijdrage bedraagt afhankelijk van uw werkgever, 2 % (Genencor) of  5% (DuPont en Chemours) van de pensioengrondslag (+5% van de eventuele ploegentoeslag).

Welke keuzes heeft u zelf?

Laag 1 afbeelding

Waardeoverdracht

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Laag 2: Meer informatie

Verandert u van baan en wilt u uw pensioen meenemen, dan kan dit. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Geef dit dan tijdig door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij uw oude pensioenuitvoerder staan.

Laag 1 afbeelding

Pensioenvergelijker

Wil je je pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling?

Voor de pensioenvergelijker van de Beschikbare premieregeling Chemours, klik hier.

Laag 1 afbeelding

Extra pensioen

Wilt u meer pensioen opbouwen?

Laag 2: Meer informatie

U kunt geen extra pensioen opbouwen binnen het fonds. Wel kunt u dit zelf regelen via een lijfrente of banksparen. Wel dient u er rekening mee te houden dat u niet fiscaal bovenmatig mag opbouwen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.

Laag 1 afbeelding

Opbouw boven de € 103.317

U bouwt pensioen op in de pensioenregeling die de werkgever u aanbiedt over het loon tot € 103.317. Verdient u meer dan krijgt u een bruto compensatie en dient u zelf voor aanvulling te zorgen.

Laag 2: Meer informatie

Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen, bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie.  Wel dient u er rekening mee te houden dat u niet fiscaal bovenmatig mag opbouwen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.

Laag 1 afbeelding

Eerder stoppen of langer doorwerken

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Laag 2: Meer informatie

In plaats van met pensioen te gaan op uw AOW-leeftijd kunt u er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op www.chemourspensioenfonds.nl. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw AOW-leeftijd. Eerder of later met pensioen zal financiële gevolgen hebben. U moet er dan bijvoorbeeld rekening mee houden dat de AOW wellicht op een andere datum ingaat dan uw pensioen en dat uw pensioen van de werkgever lager of hoger zal uitvallen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Laag 1 afbeelding

Ruilen: ouderdoms-/partnerpensioen

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen? Dat kan als u met pensioen gaat.

Laag 2: Meer informatie

Van het pensioenkapitaal dat u op de pensioendatum heeft opgebouwd, koopt u een levenslang ouderdomspensioen in voor uzelf plus een partnerpensioen. Partnerpensioen is een levenslange uitkering voor uw partner dat wordt uitgekeerd indien u eerder overlijdt dan uw partner. U hebt op de pensioendatum de keuze het opgebouwde partnerpensioen (deels) uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen mits de partner daarmee schriftelijk instemt. U dient dit minimaal 4 maanden voor uw pensioendatum aan het pensioenfonds door te geven. Als u kiest voor een lager partnerpensioen indien u komt te overlijden na uw pensionering, dan wordt uw ouderdomspensioen hoger. Indien u op de pensioendatum geen partner hebt, wordt het partnerpensioen standaard ingeruild voor hoger ouderdomspensioen.

Laag 1 afbeelding

Hoog/laag

Wilt u de eerste jaren van uw pensionering een hoog pensioen ontvangen? Daar kunt u voor kiezen als u met pensioen gaat.

Laag 2: Meer informatie

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen hebt dan kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. U dient dit minimaal 4 maanden voor uw pensioendatum aan het pensioenfonds door te geven.

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Pensioenuitkering kopen

Pensioenuitkering kopen.

Laag 2: Meer informatie

Op uw pensioendatum komt uw pensioenkapitaal vrij. U moet dan van het pensioenkapitaal een pensioenuitkering kopen bij een pensioenverzekeraar naar keuze (“shoprecht”). Dat is verplicht volgens de wet. U kunt bij sommige verzekeraars kiezen voor een vaste of variabele pensioenuitkering. Bij een variabele pensioenuitkering kunt u doorbeleggen na uw pensioendatum. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van deze keuze.

Een pensioenuitkering is een uitkering die u ontvangt zolang u leeft. Hoe uw pensioenuitkering er uitziet, bepaalt u ook zelf. U kiest of u een bedrag per maand of per kwartaal ontvangt. Ook kiest u of u de eerste vijf jaar een hoger bedrag krijgt of juist uw hele leven hetzelfde bedrag. U ontvangt voor uzelf een pensioen. In veel gevallen heeft u daarnaast ook een partnerpensioen geregeld. Hiermee krijgt uw partner een pensioen wanneer u overlijdt. Wilt u geen partnerpensioen aankopen of heeft u geen partner? Dan kunt u het partnerpensioen ook toevoegen aan uw eigen pensioen. Uw pensioen wordt dan hoger, maar uw eventuele partner krijgt dan niets na uw overlijden. Uw partner dient akkoord te gaan met deze ruil.

Hoe zeker is uw pensioen?

Laag 1 afbeelding

Risico's

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering indien u kiest voor een vaste pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen, die kunnen verschillen afhankelijk van de keuze voor vast of variabel.

Laag 2: Meer informatie

Verzekeraars baseren hun tarief op een aantal onderdelen. Dit zijn:

 • de rente
 • de levensverwachting van mensen
 • vergoeding voor kosten die ze maken
 • de keuze voor vast of variabel

Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes.

Voor meer informatie over de uiteindelijke hoogte van uw totale pensioen verwijzen wij u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Welke kosten maken wij?

Laag 1 afbeelding

De kosten

Voor de uitvoering van de pensioenregeling maken wij kosten. Deze uitvoeringskosten betaalt uw werkgever aan ons. Voor het beheer van uw pensioenkapitaal rekenen wij kosten. Deze beleggingskosten brengen wij in mindering op uw pensioenkapitaal.

Laag 2: Meer informatie

Voor het beheer van uw beleggingen rekent de fondsbeheerder kosten. Deze kosten worden verrekend met uw beleggingen. Daarnaast betaalt u administratiekosten aan ons. U vindt op www.chemourspensioenfonds.nl meer informatie over de kosten.

Wanneer moet u in actie komen?

Laag 1 afbeelding

Waardeoverdracht

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioenen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Laag 2: Meer informatie

U kunt ervoor kiezen om uw pensioen mee te nemen als u van baan verandert. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw huidige of nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Geef dit dan door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij uw oude pensioenuitvoerder staan.

Laag 1 afbeelding

Samenwonen, trouwen, geregistreerd partnerschap

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Laag 2: Meer informatie

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn voor de pensioenregeling hetzelfde. U leest in uw Pensioen 1-2-3 wat er voor uw partner en eventuele kinderen is geregeld als u overlijdt. Vindt u dit niet genoeg? Zorg dan voor een aanvulling hierop.

Laag 1 afbeelding

Scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigen

Als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt.

Laag 2: Meer informatie

Als u gaat scheiden of geregistreerd partnerschap beëindigt, dan heeft uw partner recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Het kan zijn dat u daar afwijkende afspraken over maakte. Deze staan dan in uw echtscheidingsconvenant. Geef deze afspraken binnen 2 jaar aan ons door. Dit doet u door een kopie van het echtscheidingsconvenant op te sturen. Ontvangen wij binnen 2 jaar geen echtscheidingsconvenant? Dan verdelen wij uw pensioen standaard. Uw ex-partner krijgt dan een eigen pensioen. Als uw pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens wordt uw pensioen niet verdeeld.

Laag 1 afbeelding

Arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling

Als u (meer of minder) arbeidsongeschikt wordt.

Laag 2: Meer informatie

Als u arbeidsongeschikt wordt, geeft uw werkgever dit aan ons door. Wij betalen dan een deel van de premie voor uw pensioen. Hoeveel dit precies is, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Dan heeft dat invloed op de premie die wij betalen. Geef dit daarom op tijd aan ons door. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

Laag 1 afbeelding

Verhuizen naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland.

Laag 2: Meer informatie

Als u naar het buitenland verhuist moet u uw adreswijziging doorgeven. Als u binnen Nederland verhuist ontvangen we uw adresgegevens automatisch via de gemeentelijke basis administratie (GBA).

Laag 1 afbeelding

Werkloos

Als u werkloos wordt.

Laag 2: Meer informatie

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid.

Laag 1 afbeelding

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Laag 2: Meer informatie

Bekijk eens per jaar hoeveel u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Laag 1 afbeelding

Keuze

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?

Laag 2: Meer informatie

De keuzemogelijkheden in uw pensioenregeling zijn:

 • Eerder met pensioen gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen, omdat u uw pensioen over een langere periode uitbetaald krijgt.
 • Wel of geen partner- en wezenpensioen verzekeren;
 • Eerst een hoger dan een lager pensioen ontvangen, of andersom;
 • Bij wie u uw pensioen wilt kopen, wij noemen dit shoppen.

Laag 1 afbeelding

Vragen

Heeft u vragen over uw pensioen? Ga naar onze website www.chemourspensioenfonds.nl.

Laag 2: Meer informatie

Heeft u vragen over uw pensioen? Bekijk eerst of uw vraag tussen de veelgestelde vragen (FAQ) staat. Staat uw vraag er niet tussen? Stel dan zelf een vraag met het contactformulier.

Contact

Heeft u vragen over uw pensioenregeling of over dit Pensioen 1-2-3? Neem contact op met het pensioenfonds:

Postadres

 • Postbus 12079
 • 1100 AB Amsterdam
 • Website: www.chemourspensioenfonds.nl
 • E-mail: pensioenfonds@chemours.com
 • Telefoon: +31 (0)20 430 5306

Tekstgrootte
Aa - Aa +